top of page

Vedtægter for Foreningen Broagerland 3.0 

Præambel


Borgere og erhvervsdrivende på Broagerland ønsker at sikre, at Broagerland er et attraktivt sted at bo og arbejde. Derfor har man besluttet at gå sammen om at indrette og drive nye bo- og arbejdsfællesskaber.

Fællesskaberne kan fx etableres i nedlagte landbrugsejendomme, store villaer eller andre større bygninger eller ejendomme rundt om på Broagerland. Ønsket er at fællesskaberne skal være for alle generationer og for både tilflyttere og lokale, der ønsker nye rammer. Fællesskaberne skal fungere som lejemål ejet af en erhvervsdrivende fond, så det sikres, at ingen privatpersoner kan tjene på fællesskabernes ejendom. Overskydende midler skal reinvesteres i bo- og arbejdsfællesskaberne.

Hvert bo- og arbejdsfællesskab skal have sin egen daglige ledelse og samtidig indgå i et samarbejde med de øvrige bo- og arbejdsfællesskaber.

Foreningen Broagerland 3.0 skal forberede og danne grundlaget for den erhvervsdrivende fond, herunder indsamle de fornødne midler. Når den erhvervsdrivende fond er etableret, kan foreningen fortsætte som ideforum og støtteforening.

Stiftergruppen består af repræsentanter fra landsbylaugene Dynt/Skelde/Gammelgab – Brunsnæs/Iller/Busholm – Vemmingbund – Skodsbøl og Smøl samt Broager Udviklingsforum.

§ 1. Navn og hjemsted.​

1.1. Foreningens navn er Foreningen Broagerland 3.0.

1.2. Foreningens hjemsted er 6310 Broager.

1.3. Foreningen er en frivillig, almennyttig og ikke-erhvervsdrivende forening.



§ 2. Formål.

2.1. Det er foreningens formål at realisere visionen om Broagerland 3.0 med etablering af

nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland.

2.2. Foreningen skal træffe de fornødne forberedelser til etablering af en erhvervsdrivende fond eller tilsvarende juridisk økonomisk enhed. Den kommende enhed skal etablere og drive de nye bo- og arbejdsfællesskaber på vegne af befolkningen på Broagerland.

2.3. Efter etablering af den kommende enhed, kan foreningen fortsat arbejde for nye ideer og initiativer i tilknytning til Broagerland 3.0.


§ 3. Medlemskreds, økonomi og hæftelse.

3.1. Alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, der støtter foreningens virke og formål, kan blive medlem ved betaling af kontingent og angivelse af kontaktoplysninger, herunder mailadresse.

3.2. Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Der sker ikke tilbagebetaling af kontingent, uanset hvornår udmeldelse sker.

3.3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for sletning af medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent.

3.4. Medlemmer der er i restance med kontingentet, kan ikke deltage i foreningens arrangementer og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

3.5. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter og/eller virker imod foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan kræve, at eksklusionen skal behandles på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har i så fald taleret, men ikke stemmeret til dette punkt på generalforsamlingen.

3.6. Enhver kan indbetale individuelle, frivillige støttebidrag til foreningen uden at opnå medlemskab, stemmeret eller valgbarhed.

3.7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.


§ 4. Generalforsamling.

4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, fysisk eller digitalt, inden udgangen af maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel via relevante medier og mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden og fremsendelse af de relevante bilag.

4.3. Stemmeberettigede er alle betalende medlemmer med en stemme pr. medlem. Betaling af kontingent efter 1. februar medfører manglende stemmeret ved kommende generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter, jf. § 9 om vedtægtsændringer og opløsning.

4.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + to suppleanter.
 8. Valg af revisor samt en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Og skal udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

4.6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, eller revisor eller mindst 1/2 af medlemmerne skriftligt begærer det. Der indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse med oplysning om det ønskede debatemne, til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen.


§ 5. Bestyrelse.

5.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf fem vælges på følgende måde:

 • 2 medlemmer udpeges af landsbylaugene Dynt/Skelde/Gammelgab – Brunsnæs/Iller/Busholm – Vemmingbund – Skodsbøl og Smøl i forening med Broager Udviklingsforum
 • 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen
 • 2 eksterne medlemmer med særlige kompetencer udpeges af den valgte bestyrelse

Der vælges desuden to suppleanter for et år ad gangen. Der indtræder en suppleant i bestyrelsen, hvis et af de generalforsamlingsvalgte medlemmer må udtræde.

Hvis et af de to udpegede medlemmer må udtræde, udpeges der et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende udpegningsperiode.

5.2. De fem valgte bestyrelsesmedlemmer skal have særlig tilknytning til Broagerland. De 2 udpegede skal være bosiddende i 6310 Broager, mens de øvrige 3 samt de to suppleanter kan være bosiddende i øvrige dele af Sønderborg kommune.

5.3. De 5 bestyrelsesmedlemmer sidder for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved det første valg vælges den ene generalforsamlingsvalgte for et år og de to andre for to år. Og det ene udpegede medlem udpeges for et år og det andet udpegede medlem for to år.

5.4. Bestyrelsens fem medlemmer udpeger 2 eksterne medlemmer med særlige kompetencer for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Genudpegning kan finde sted. Disse medlemmer indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer behøver ikke at have lokal forankring, men skal udpeges ud fra, at de har nogle kvalifikationer, der kan styrke bestyrelsens arbejde.


§ 6. Ledelse.

6.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og forestår ledelsen af disse.

6.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

6.4. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.6. Mødeindkaldelser, dagsordener og forretningsorden skal fremgå på hjemmesiden Broager-land.dk.

Jeg er et afsnit. Klik én gang for6.7. Referatet skal godkendes og underskrives på det følgende møde. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet skriver under på, at de har læst referatet. Et medlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet. Det underskrevne referat skal gøres tilgængelig for foreningens medlemmer efter anmodning.at indtaste dit eget indhold. Du kan ændre min skrifttype, størrelse, linjehøjde, farve og andet ved at fremhæve dele af mig og vælge funktionen i værktøjslinjen.


§ 7. Tegningsforhold.

7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet af bestyrelsens medlemmer, eller af næstformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer eller af hele bestyrelsen.

7.2. Bestyrelsen kan give prokura efter de retningslinjer, der er fastsat i bestyrelsens forretningsorden.


§ 8. Regnskab og revision.

8.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2. Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af årsregnskabet. Bestyrelsen kan vælge at aflønne en ekstern regnskabsfører til at forestå bogholderiet og udarbejdelse af årsregnskab.

8.3. Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der ikke må have sæde i bestyrelsen.


§ 9. Vedtægtsændring og opløsning.

9.1. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for ændringen på en generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændring skal være udsendt sammen med dagsordenen. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne kan vedtægtsændringen vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for.

9.2. Foreningen kan opløses efter bestemmelserne om vedtægtsændringer.

9.3. Ved foreningens ophør skal nettoformuen overdrages til almennyttige formål på Broagerland. Beslutning herom træffes på den afsluttende generalforsamling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. september 2021 på Broagerhus i Broager.

bottom of page